Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Haderslev

Ambitiøse politiske pejlemærker for sundheden i Haderslev

Haderslev Byråd vedtog på byrådsmødet den 26. november 2019 tre politiske pejlemærker, som frem til udgangen af 2021 skal være retningsgivende for arbejdet på sundhedsområdet i Haderslev Kommune.
Af byrådsmedlem Børge Koch (R)

 

 Det betyder ikke, at arbejdet ophører i 2021. Tværtimod indebærer de politiske pejlemærker nogle fokusområder, som strækker sig langt ud i fremtiden. Det gælder i særlig grad forebyggelsesopgaven på børn- og ungeområdet. 

 

De politiske pejlemærker er formuleret på baggrund af de aktuelle vilkår og udfordringer på sundhedsområdet, som i særlig grad kræver politisk fokus og prioritering de kommende år. Det drejer sig bl.a. om det stigende antal ældre borgere med komplekse og flere samtidige og langvarige sygdomme, en fortsat forværring af den sociale ulighed i sundhed samt en generel forværring af borgernes sundhedsadfærd – ikke mindst hvad angår rygning og overvægt.

 

Verdensmål

Med de politiske pejlemærker ønsker byrådet at bidrage til opfyldelse af FNs verdensmål 3: ”Sikre et sundt liv for alle og sikre trivsel for alle aldersgrupper.” 

Det indebærer, at vi tør betragte sundhed som noget andet og mere end fraværet af sygdom. Derfor skal samarbejdet om sundhed i Haderslev Kommune være baseret på et bredt og positivt sundhedsbegreb, som også omfatter mental sundhed og trivsel. Det er et ambitiøst mål, som kræver et tæt samarbejde og fælles politisk ejerskab. 

Så selvom Udvalget for Sundhed og Forebyggelse vil være tovholder på udmøntningen af pejlemærkerne, så kræver det en fælles tilgang og forståelsesramme på tværs af fagudvalg at lykkes.

 

Dobbelt KRAM 

”Det dobbelte KRAM” skal være dén tilgang, som med udgangspunkt i et bredt sundhedsbegreb, definerer, hvordan vi arbejder med sundhed, trivsel og livskvalitet i Haderslev Kommune – ikke blot i den kommunale forvaltning, men også i samspillet med civilsamfundet.

Det dobbelte KRAM indebærer, at sundhedsbegrebet udvides til at omfatte andet end blot spektret mellem syg og rask. Således suppleres de traditionelle livsstilsfaktorer (KRAM) kost, motion, alkohol og motion i denne model med fire mentale livsstilsfaktorer: Kompetencer, relationer, accept og mestring. Dette er væsentlige faktorer i forhold til at opretholde eller genskabe menneskers psykiske robusthed.

For hvert af de politiske pejlemærker er der fastsat en række indikatorer. Indikatorerne er målbare tegn på, om der – i overensstemmelse med det politiske pejlemærke – har fundet en udvikling sted. Hver indikator følges af et ambitionsniveau.

 

Pejlemærkerne 

De tre politiske pejlemærker er:

Politisk pejlemærke nr. 1: Fremme børn og unges sundhed.

Politisk pejlemærke nr. 2: Fremme den sociale og geografiske lighed i sundhed.

Politisk pejlemærke nr. 3: Fremme sundheden blandt ældre borgere.

 

Børge Koch har som formand for udvalget for sundhed- og forebyggelse været foregangsmand for den sundhedspolitiske strategi.Hent hele sundhedsplanen